۹ الگویی که شیوه کارها را تعیین خواهد کرد

مدیریت کارکنان در سال 2023

در سال ۲۰۲۲، رهبران کسب‌وکارها با محیطی مواجه شدند که روز‌به‌روز غیر قابل ‌پیش‌بینی‌تر بود؛ سیاست‌های بازگشت به محیط کار از سر گرفته می‌شد، کارمندان بیشتری ترک کار می‌کردند و فرسودگی شغلی نیز بالاتر رفته بود (در حقیقت بیش از هر زمان دیگری).