چهار سطح عدم قطعیت در کسب‌وکار

کسب‌وکارها باید خودشان را با اوضاع ناپایدار و شرایط بی‌ثبات بازار تطبیق دهند. با اینکه ممکن است برخی افراد عدم ‌قطعیت را مانعی ببینند که باید از سر راه برداشته شود، اما این اتفاق به‌ خودی خود می‌تواند فرصتی برای رشد باشد.

رویکردهای نوین مواجهه با شرایط عدم قطعیت

راهکارهایی برای عبور از عدم ‌قطعیت در کسب‌وکار

اداره یک استارتاپ مستلزم رویارویی مداوم با عدم‌ قطعیت و غلبه بر چالش‌های آن است. با اینکه رویکرد واحدی وجود ندارد که مناسب مدیریت عدم‌ قطعیت در همه کسب‌وکارها باشد، دستورالعمل‌هایی عمومی در دسترس هستند که می‌توانند به شما و تیم‌تان کمک کنند تا راحت‌تر از شرایط دشوار عبور کنید.