حفظ انگیزه تیم در شرایط بحرانی

بحران‌ها دشمن انگیزه کارمندان هستند

جای تعجب نیست که این روزها انگیزه کارمندان رو به کاهش است. ترس از رکود اقتصادی باعث افزایش ۳۹درصدی اخراج‌ها در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ شده که مجموع آن را در این سال به بیش از ۱۳۳ هزار نفر رسانده است.