اهمیت مدیریت استراتژیک در دنیای امروز

مدیریت استراتژیک

از آنجا که محیط خارجی یک کسب‌وکار در طول زمان و با عبور کسب‌وکار از مراحل مختلف تغییر می‌کند، سازمان‌ها برای سازگاری با محیط خارجی خود باید به طور مداوم استراتژی‌های مدیریتی خود را تغییر دهند.