۹ تکنیک برای کاهش استرس در محیط کار

چگونه استرس را مدیریت کنیم؟

زندگی یک کارآفرین خود به خود پر از استرس است. این استرس می‌تواند از عدم توانایی کنترل شرایط، عدم توانایی در پیش‌بینی آینده و نبود حمایت یا نداشتن زمان کافی در کنار فشارهای فراوان سرچشمه بگیرد.