۱۵ سوالی که سرمایه‌گذاران خطرپذیر از شما می‌پرسند

مصاحبه

با فرض اینکه استارتاپ تمامی پارامترهای اولیه مدنظر یک سرمایه‌گذار خطرپذیر را داشته باشد، ۱۵ فاکتور یا سوال مهم وجود دارد که در تصمیم یک سرمایه‌گذار خطرپذیر برای سرمایه‌گذاری در یک استارتاپ تاثیر می‌گذارد.