مهار نابرابری جنسیتی به اقتصاد کمک می‌کند

چرا وجود زنان کارآفرین برای رشد اقتصادی حیاتی است؟

دولت‌ها به جای اینکه در جست‌وجوی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و کاهش مالیات در جهت توسعه اقتصادی باشند، باید بیشتر روی سیاست‌های مربوط به افزایش مشارکت زنان در اقتصاد تمرکز کنند. چرا؟ زیرا زنان معمولا در وضعیت نابرابری قرار دارند.