راهکارهایی برای استفاده بهتر از جلسات

از جلسات یک‌به‌یک خود بیشترین بهره را ببرید

بهترین مدیران می‌دانند که جلسات یک‌به‌یک مواردی بنیادی هستند. آن دسته از افرادی که این جلسات را فضایی در نظر می‌گیرند که رهبری در آن اتفاق می‌افتد، می‌توانند خروجی روزانه تیم‌شان را بهتر و کارآمدتر سازند، امنیت روانی و اعتماد ایجاد کنند و تجربه‌ها، انگیزه و مشارکت اعضای تیم‌شان را بهبود بخشند.