نکاتی برای برقراری تماس سرد موفق

تماس سرد چیست؟

تصور کنید فهرستی از اسامی و شماره تلفن‌ها را در اختیار دارید و تا قبل از پایان روز هم مجبورید با صد نفر تماس بگیرید. مدیرفروش هم با یک سخنرانی دلگرم‌کننده اعضای تیم را تشویق کرده تا با دیگران تماس بگیرند.